Pirmsskolas izglītības programma

Pirmsskolas izglītības programmas licence

Pirmsskolas izglītības mācību satura programma

Tautas deju programma-interešu izglītība

Angļu valodas programma-interešu izglītība

Informātika-interešu izglītība

Dienas režīms

Rotaļnodarbības

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

Ēdināšana

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā darbinieki un apmeklētāji ziņo par iestādē novērotajām neatbilstībām

Vecāku iesniegums (veidlapa)

Ieteicamā materiālā bāze pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai

Ētikas kodekss

APU

Higiēnas prasības

Videonovērošanas kameru iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Iestādes privātuma politika

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla pret izglītojamo

Kārtība, kādā darbinieki un apmeklētāji ziņo par iestādē novērotajām neatbilstībām

 

PĀSVĒRTĒJUMS

Pašvērtējuma ziņojums 2018

Pašvērtējuma ziņojums 2019