Ieteikumi

                         Noteikumi:

I. Bērnu pieņemšanas un atskaitīšanas kārtība Iestādē
 Bērnus uzņem Iestādē, ja ir brīvas vietas.
 Iestādes vadītāja, ja ir brīvas vietas, informē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par brīvajām vietām. 
 Bērni Iestādē tiek uzņemti saskaņā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes apstiprināto uz iestādi norīkoto bērnu sarakstu. 
 Priekšrocības tiek dotas uzņemtam Iestādē (ja ir brīvas vietas):
      1) Iestādes darbinieka bērnam;
      2) bērnam, kuram Iestādē jau ir uzņemts brālis vai māsa;
      3) Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnam, ja ir   
         iesniegta izziņa no vecāku (tēvs/māte) dienesta vietas.
 Bērna uzņemšanai Iestādē vecāki iesniedz šādus dokumentus:
      1) iesniegumu par uzņemšanu pirmsskolas iestādē;
      2) bērna dzimšanas apliecības kopiju:
      3) medicīnisko karti;
      4) profilaktiskās potēšanas karti;
      5) izziņu no dienesta vietas (3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos). 
          Bērna uzņemšanu noformē ar Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot pirmsskolas izglītības programmu, kuru bērns apgūs.
 Grupu komplektācija notiek katru gadu no maija mēneša trešās pirmdienas līdz 1.septembrim.
II. Bērnu uzturēšanas samaksu:
   Maksa par bērna ēdināšanu tiek noteikta, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes    
   08.11.2012. lēmumu Nr.477 “Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils  
   pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”, proti:
        1) bērniem līdz 4 gadu vecumam grupā ar darba režīmu 10-12 stundas – € 1,42;
        2) bērniem no 4 līdz 7 gadiem grupā ar darba režīmu 10-12 stundas – € 1,71;
   Apmaksu par bērna ēdināšanu var veikt līdz tekošā mēneša 28. datumam jebkurā bankā vai internetbankā saskaņā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes grāmatveža aprēķināto un grupā līdz katra mēneša 15.datumam saņemto Paziņojumu par bērnu ēdināšanas maksu. Maksu par ēdināšanu veic tikai bērnu vecāki (aizbildnis).Bērnu ēdināšanas maksas parāds tiek pievienots nākošā mēneša rēķinam.