ĀRĒJIE DOKUMENTI:

Pirmskolas izglītības programma

Pirmsskolas izglītības mācību satura programma

Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas procesu

IEKŠĒJIE DOKUMENTI:

Pirmsskolas izglītības programmas licence

Angļu valodas programma 4-55-66-7 gadus veciem bērniem

Tautas deju (interešu izglītības)  programma

Angļu valodas (interešu izglītības)  programma

Dienas režīms

Rotaļnodarbība

Nolikums

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

Ēdināšana

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā darbinieki un apmeklētāji ziņo par iestādē novērotajām neatbilstībām

Ieteicamā materiālā bāze pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai

Ētikas kodekss

APU

Higiēnas prasības

Videonovērošanas kameru iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Iestādes privātuma politika

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla pret izglītojamo

E-klases lietošanas kārtība

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

IESNIEGUMI:

Vecāku iesniegums (veidlapa)

Iesniegums 3+ Ģimenes karte

IESTĀDES PAŠVĒRTĒJUMS:

Pašvērtējuma ziņojums 2018

Pašvērtējuma ziņojums 2019

Pašvērtējuma ziņojums 2020

Pašvērtējuma ziņojums 2021