No 2008.gada oktobra Daugavpilī tika realizēts projekts “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”.

Projekta mērķis bija veicināt pirmsskolas vecuma bērnu vecāku vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, paaugstinot pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību Daugavpilī.

Pēc veiktā apvienotā iepirkuma par 13.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukciju par konkursa uzvarētāju kļuva SIA ”Latgales velve”, ar ko arī tika noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un būvdarbiem.

Projekta ietvaros rekonstruēta 13.pirmsskolas izglītības ēka (atremontēta iestādes fasāde, uzlikts jauns jumts, īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piebūvēts trešais stāvs, veikta visu komunikāciju maiņa, ēkas telpas ir projektētas no jauna, kur veikts mūsdienīgs remonts). Labiekārtota iestādes teritorija un bērnu rotaļlaukumi. Iegādāts un uzstādīts jauns aprīkojums (virtuves iekārtas, mēbeles utt.)

Neskatoties uz to, ka Daugavpilī bērnu dārziem nav oficiālo nosaukumu, bet ir numuri, atklāšanas pasākuma laikā viesi tika aicināti aplūkot jauno dārziņu un novērtēt, vai tam varētu piešķirt nosaukumu. Ņemot vēra to, ka iestādes noformējumā un iekārtojumā ir bagātīgi izmantota dzeltenā krāsa, dārziņš ticis pie saulaina vārda „Saules zaķis”.

Iestādē ir 5 grupiņas ar tik pat saulainiem nosaukumiem:

  • Mirdzumiņš;
  • Atspuldziņš;
  • Spožumiņš;
  • Saulstariņš;
  • Smaidiņš.

Sākums bija grūts, bet interesants un šodien mums ir liels prieks par paveikto. Mēs veidojam mūsu iestādi ne tikai mūsdienīgu, bet gribam, lai tā ir mīļa, silta un omulīga. Pie mums dzīvo putni, peles un zivis, teātra centros bērnus gaida roku lelles, laukumos košas celtnes aicina šūpoties, slidināties un kāpelēt.

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādi  apmeklē  bērni vecumā no 2-7 gadiem. Iestādē darbojas 5 grupiņas, kuras tiek komplektētas pēc bērnu vecuma.

Mūsu iestāde strādā pēc „ Pirmsskolas izglītības programmas” (kods 0101 11 11).

Mācību un audzināšanas darbs notiek  latviešu valodā.

Iestādes darba laiks:

  • Katru darba dienu no 7:00 līdz 18:00.
  • Pirmdienās no 7.00 līdz 18.30.

Izglītības iestādes MISIJA – mūsdienīgā, ģimeniskā vidē veicināt katra bērna izaugsmi.

Izglītības iestādes VĪZIJA par izglītojamo – dzīvespriecīgs, prasmīgs bērns, kurš ir savas valsts patriots.

 Izglītības iestādes VĒRTĪBAS: cieņa, sadarbība, latviešu valoda

Daudz strādā un gūst jaunu pieredzi skolotājas, aktīvi piedalās iestādes dzīvē vecāki un vecvecāki, daudz mācās un priecājas par pieaugušo darba augļiem „saules zaķēni”. Prieks redzēt, kā viņi ir aug un cik prātīgāki kļūst!

Iestādes pedagogi aktīvi piedalās dažādos projektos.

Mūsu iestādē regulāri notiek pieredzes apmaiņas pasākumi Eiropas Savienības, Latvijas un pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu administrācijai un pedagogiem.

Šobrīd lielākā kolektīva daļa ir arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku biedri un viņu tiesības un sociālās garantijas tiek atspoguļotas darba koplīgumā.