Darbojamies projektā „E.U.R.O.P.E. –European Union Regions in Our Children’s Eyes
“Eiropas  Reģioni mūsu bērnu acīs”

Projekta „E.U.R.O.P.E. –European Union Regions in Our Children’s Eyes
(Eiropas  Reģioni mūsu bērnu acīs)” apraksts
Projekta pieteicējs
Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības  iestāde
Projekta ilgums
24 mēneši (no 2013.gada1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam)
Projekta mērķis
Paplašināt sadarbību starp bērniem, skolotājiem un vecākiem no dažādām Eiropas valstīm. Dibināt ciešākas attiecības, kas balstās uz savstarpēju zināšanu, izpratni un starpkultūru dialogu. Motivēt mācīties svešvalodas kā komunikāciju līdzekli. Attīstīt pedagogu prasmes IKT izmantošanā un Web komunikācijā.
Projekta apraksts
Projekta ideja – E.U.R.O.P.E: European Union Regions in Our Pupils’ Eyes- (Eiropas reģioni mūsu bērnu acīs) – dzīvesprieks, spēja pielāgoties apstākļiem, notikumu būtības izpratne palīdz bērniem justies droši.  Šis projekts palīdzēs bērniem  iepazīt dažādas kultūras, kas dienu no dienas attīstās Eiropā. Ir svarīgi, lai bērniem mācību procesā būtu iespēja ieraudzīt kultūras atšķirības un kopīgo, kas palīdzēs viņiem izprast sevi un savu vietu šajā lielā un sarežģītā pasaulē.
Projekta laikā ir plānots izstrādāt dažādus metodiskos materiālus, grāmatas un elektroniskos materiālu karājumus, kas varēs kalpot mūsu un citu iestāžu pedagogiem.
Projekta izmaksas
Projekta kopējas attiecināmās izmaksas: 21 000,00 EUR
Ieņēmumi (avanss 80%): 16 800,0 EUR = 11807,11 LVL
Projektu finansē VIAA (apakšprogramma „Comenius”) 100% apmērā:
Projekta aktivitātes
1. Starptautiskā semināra organizēšana Latvijā projekta partneru valstīm;
2. Iestādes pedagogu dalība starptautiskajos semināros (Spānijā, Turcijā, Polijā, Rumānijā, Itālijā, Austrijā, Grieķijā, Bulgārijā, Ungārijā), kopā ne mazāk kā 24 mobilitātes;
3.Lokālas aktivitātes (Ekskursijas bērniem pa Daugavpils skaistākām vietām; Prezentāciju veidošana „Mūsu pilsēta bērnu acīs”, izmantojot bērnu zīmējumus; zīmējumu konkursi, dāžadu e-materiālu veidošana, piem. „Bērnu recepšu grāmata”, „Deju un dziesmu krājumi”  u.c.; Eiropas valstu deju un dziesmu festivāls u.c. pasākumi);
4.Publicitātes pasākumi.

www.euroandopa.eu

Projekta aktivitātes skatāmas mūsu mājaslapas sadaļā “Aktivitātes”

Darbs projektā:
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/es_progr_2007_2013/comenius/comenius_pieredze