Darbojamies projektā:
Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu
sektora mobilitātes projektā
“Dažādi ceļi izglītībā”
(Different ways in education) 

Projekta pieteicējs Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde
Projekta ilgums  No 2018.gada 1. augusta līdz 2020.gada 31.janvārim (18 mēneši)
Projekta mērķis   Ieviest iestādē inovatīvas apmācības formas, sniegt iespēju skolotājiem   uzlabot angļu valodas prasmes un apgūt jaunas metodes, kas sekmēs   ieviesto angļu valodas nodarbību līmeni, motivēs pedagogus  aktīvi   pielietot jaunas prasmes, bet vadībai prasmīgi vadīt šo procesu un   motivēt skolotājus tālākai attīstībai.
Projekta apraksts   Mūsdienu sabiedrība jau šobrīd piedzīvo straujas pārmaiņas un tuvākajā nākotnē ir gadāmas pārmaiņas arī izglītības sistēmā, kas vispirms liek mainīties vadītājiem un skolotājiem.

Kopā 18 mēnešu laikā ir plānots realizēt 2 darba “ēnošanas” mobilitātes,  kuru laikā tiks vērotas CLIL un PBL metodes un 4 mobilitātes iestādes pedagogiem uz tālākizglītības kursiem, kuru laikā tiks apgūtas vairākas aktuālas tēmas: Radošums klasē un tā izpaušanas veidi; Uz rotaļām balstīta izglītība; Motivācijas palielināšanas stratēģijas; Skolas menedžments.

Mobilitāšu aktivitātēs pedagogi uzlabos savas zināšanas angļu valodā un, angļu valodas, kā svešvalodas pasniegšanas metodikā, kā arī apgūs jaunas metodes pirmsskolas priekšmetu nodarbību dažādošanai, kas paaugstinās iestādes darba kvalitāti un konkurētspēju, ļaus skolotājiem plašāk izmantot dažādas pedagogiem piedāvātas iespējas, brīvāk sadarboties, daloties un gūstot jaunu pieredzi ar citu valstu pedagogiem, kā arī iesaistīties jaunos projektos.

Projekta laikā dalībnieki dalīsies pieredzē semināros un atklātajās   nodarbībās popularizējot jaunās zināšanas.

Iestādes bērni būs motivēti apgūt angļu valodas pamatus no 4 gadu   vecuma, kas savukārt, atvieglos viņiem valodas apgūšanu skolā, jo   pirmsskolas vecums ir sensitīvais periods valodu apgūšanā.

Iestādes vadībai gūtās zināšanas ļaus motivēt pedagogus radošam darbam un organizēt iestādes darbu atbilstoši jaunām skola 2030 reformas prasībām.

Šis projekts ļaus iestādei piedāvāt pakalpojumus, kurus nepiedāvā   neviena cita pirmsskolas iestāde pilsētā, kas savukārt cels iestādes   prestižu un sekmēs piepildījumu.

Projekta izmaksas 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

  • projekta kopējais finansējums – 12431.00 EUR (divpadsmit tūkstoši četrsimt trīsdesmit viens eiro 00 centi);

Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2019. gadam) 25%   apmērā –2486.75 EUR (trīs tūkstoši simt septiņi eiro 75 centi), kas tiks   atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas   2020.gadā.

Projekta mērķa  grupa   Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes 11 pedagogi, trīs bērnu grupas.
 Projekta aktivitātes   Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu   pielietošana un publicitāte. Kopumā projekta laikā tiks organizētas   vairākas aktivitātes:

  • atklātie pasākumi pieredzes apmaiņā iestādes pedagogiem “Rotaļa- kā motivācija angļu valodas apguvē”; “CLIL un PBL metožu pielietojums praksē  pirmsskolā”;
  • Pieredzes apmaiņas semināra organizēšana citu pirmsskolas izglītības iestāžu pirmsskolas skolotājiem “Jaunu metožu izmantošana pirmsskolā, ievērojot kompetenču pieeju”;
  • konsultācija pirmsskolas iestāžu vadītājām “Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas”;
  • “Atvērto durvju dienas” bērnu vecākiem;
  • vecāku aptauja par projekta ietekmi uz iestādes darba kvalitāti;
  • publikācijas sagatavošana žurnālam “Pirmsskola”;
  • projekta aktualitāšu atspoguļošana iestādes mājas lapā un citos masu informācijas līdzekļos.

Kontaktinformācija: Jeļena Kalmikova, Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja  daugip13pii@inbox.lv mob. +371 20389640

Projekta aktivitātes skatāmas mūsu mājaslapas sadaļā “Aktualitātes”

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/konference-par-erasmus-projektiem-daugavpili

Projekta ietvaros 08.05.2019. iestādē notika seminārs pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem
                              „Jaunu metožu izmantošana pii ievērojot kompetenču pieeju”
Materiāli: 

Radošums klasē un dažādi tās izpausmes veidi

Rotaļa- kā motivācija angļu valodas apguvē

2.grupas PP„Koki iestādes teritorijā” skolotājas Aleksandra Beluza, Santa Sīpoliņa

3.grupas PP „ Zaļā domāšama” skolotāja Gita Muižniece-Utkina,Anna Pūtere

4.grupas PP „Pirmie vitamīni ” skolotājas Maruta Geceviča, Alla Viļčinska

5.grupas PP „ Kas ir putni?” skolotājas Oksana Vigule, Anna Pūtere

Interaktīvie mācību materiāli:

burti

eksamens

krāsas

matemātika

svētki

pulksteni

plusi_minusi

pirmais_burts

Ogas