Darbojamies projektā:
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
pamatdarbības Nr.2 (KA2)
stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projektā 
“C.L.E.V.E.R.- Children Learn English
 Very Easily and Rejoice”
 (Bērni mācās angļu valodu ļoti viegli un ar prieku)
 http://www.projectclevereu.com

Projekta ilgums No 2016. gada 1. septembra līdz 2018.gada 31. augustam (24 mēneši)
Projekta mērķis Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2), stratēģiskās partnerības skolu sektorā, projekta galvenie mērķi ir:

  • izveidot teorētisko un praktisko aspektu struktūru, angļu valodas apgūšanai pirmsskolas vecumā, iekļaujot to pirmsskolas programmā;
  • pilnveidot pedagogu  CLIL un IKT prasmes;
  • pārņemt ārvalstu pedagogu labās prakses piemērus.
Projekta apraksts Kopā divu mācību gadu laikā ir plānots realizēt 3 starpnacionālās tikšanās vai 6 mobilitātes (braucienus) projekta koordinatoriem, lai plānotu un vērtētu projekta gaitu un rezultātus un 6 pieredzes apmaiņas tikšanās vai 12 mobilitātes pedagogiem. Sagatavošanās posmā un braucienā uzlabosies svešvalodu zināšanas, tiks gūta jauna pieredze pedagoģijā, metodoloģijā, notiks pieredzes apmaiņa ar ārvalstu pedagogiem, jaunu kontaktu nodibināšana. Pedagogi cels savu kvalifikāciju, iepazīsies ar daudzveidīgajām Eiropas izglītības sistēmām, uzzinās citu valstu kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi. Iestādē bērniem būs iespēja apgūt angļu valodu pievilcīgā, interaktīvā veidā. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē semināros un atklātajās nodarbībās. Projektā gūtas prasmes un iemaņas veicinās iestādes ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju citu iestāžu vidū.
Projekta izmaksas 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

  • projekta kopējais finansējums – 18110.00 EUR ( astoņpadsmit tūkstoši simt desmit  eiro 00 centi);
  • Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2018. gadam) 25% apmērā –4527.50 EUR (četri tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi eiro 50 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2018.gadā.
Projekta mērķa grupa Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes 9 pedagogi, trīs bērnu grupas.
Projekta aktivitātes Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte. Projekta laikā tiks izstrādāts tematiskais plāns angļu valodas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem. Tiks uzkrāti, izstrādāti un aprobēti metodiskie materiāli angļu valodas apmācībai pirmsskolas vecumā atbilstoši tematiskajam plānam. Projekts paredz dažādas aktivitātes bērnu motivēšanai: bērnu Portfolio veidošanu, Eiropas valodu dienas, Eiropas dienas, talantu šova pasākumu organizēšanu, video konferences ar partnervalstu bērnu dalību u.c. Projektā ir paredzēti arī pasākumi pedagogu starpvalstu pieredzes apmaiņai un treniņi CLIL un bilingvālās mācību metožu apgūšanai.  Projekta laikā tiks organizētas uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātās stundas bērnu vecākiem un citu iestāžu pedagogiem, kā arī informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.

 

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/konference-par-erasmus-projektiem-daugavpili