Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes NORD+ projekta NPJR-2019/10061

 “Atklājot  pagātni,  iedvesmo nākotni ” (Discovering the past, inspiring the future )

Apraksts:

Projekta pieteicējs Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde
Projekta ilgums No 2019.gada 1. augusta līdz 2020.gada 31.septembrim (14 mēneši)
Projekta mērķis Attīstīt sadarbību starp Baltijas un Ziemeļvalstu pirmsskolas iestādēm.
Projekta apraksts Šajā projektā ir apvienojušās četras izglītības iestādes, lai dalītos savās zināšanās un pieredzē par kultūras vērtību veicināšanas veidiem Ziemeļvalstu un Baltijas pirmsskolas iestādēs. Dalībniekiem būs iespēja apmeklēt partneru un citas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes. Projekta aktivitāšu mērķa grupa ir pedagogi, bērni, vecāki, jo tie ir katras izglītības iestādes neatņemama sastāvdaļa.

Mūsdienu sabiedrības ikdiena nav iedomājama bez progresīvajām tehnoloģijām. Lai ietu kopsolī ar šīm tendencēm, mēs plaši izmantosim IKT rīkus, sadarbojoties ar partneriem, un izstrādāsim e-grāmatu ‑ labāko katra dalībnieka kultūras mantojuma piemēru kolekciju valsts.

Partneri plāno stiprināt un attīstīt turpmāku sadarbību ar iestādēm, kas ir iesaistītas projektā.

 

Projekta izmaksas 100%  Nordplus Junior 2019 programmas atbalsts:

–    projekta kopējais finansējums – 5330.00 EUR (pieci tūkstoši trīssimt trīsdesmit eiro 00 centi);

Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2019. gadam) 20% apmērā 1660 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit eiro 00 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2020.gadā.

Projekta mērķa grupa Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes 9 pedagogi, trīs bērnu grupas.
Projekta aktivitātes Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte. Kopumā projekta laikā tiks organizētas vairākas aktivitātes:

–        E-grāmatas veidošana par savas valsts tradīcijām ar bērnu zīmējumiem, audio un video ierakstiem;

–        projekta aktualitāšu atspoguļošana iestādes mājas lapā un citos masu informācijas līdzekļos.